Franci Logar

Lokarje 26

1217 Vodice

Franci: 040 472 722
Mihaela: 040 579 722

Elektronski naslov:

logar.franc@hotmail.com